حوزه‌های تخصصی دسته‌بندی محصولات

کشاورزی و صنایع غذایی و تبدیلی

1

دارو و تجهیزات پزشکی و فراسودمندها

2

محصولات شیمیایی

3

ماشین آلات و تجهیزات فناورانه

4

فناوری اطلاعات و اقتصاد دیجیتال

5

صنایع خلاق، فرهنگی هنری و گردشگری

6

فناوری آب و محیط زیست

7

نساجی، چرم و صنایع مرتبط

8

target-line

ترویج مأموریت جدید دانشگاه در زمینه دانشگاه حل مسئله و کارآفرین

 

target-line

تحقق اهداف کلان بسته توسعه فناوری و نوآوری سند تحول و تعالی دانشگاه

 

target-line

آشنایی با زیست بوم فناوری و نوآوری کشور با اقدامات فناورانه دانشگاه

 

target-line

نمایش پتانسیل‌ها، ظرفیت‌ها و زیرساخت‌های فناوری و نوآوری دانشگاه

 

target-line

ایفاي نقش رویداد ملی گام دوم دانشگاه در پیاده‌سازي اهداف سند تحول و تعالی دانشگاه و بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی

 

target-line

ایجاد فرصت‌های سرمایه‌گذاری برای استارت‌آپ‌ها و شرکت‌های مستقر در دانشگاه

 

target-line

تشویق و تقدیر از پژوهشگران و فناوران برجسته دانشگاه و ایجاد روحیه امید و خودباوری در آنها

 

target-line

شبکه‌سازی میان متخصصان، نوآوران و کارآفرینان داخل و خارج از دانشگاه

 

جوایز منتخبین

گروه های پژوهشی

# ﻟﻮح ﺗﻘﺪﯾﺮ
# ﯾﮏ ﺳﺎل اﺳﺘﻘﺮار راﯾﮕﺎن در ﻣﺮﮐﺰ رﺷﺪ واﺣﺪ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ در ﺻﻮرت ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻫﺴﺘﻪ ﻓﻨﺎور
# ﺟﻤﻌﺎً ﻣﺒﻠﻎ 240 ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن ﭘﮋوﻫﺎﻧﻪ ﻏﯿﺮﻧﻘﺪي اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﺪﻣﺎت آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ و ﮐﺎرﮔﺎﻫﯽ ﺑﺮاي ﺑﺮﮔﺰﯾﺪﮔﺎن روﯾﺪاد در ﺣﻮزه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﻣﺪت یک سال
# ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪي از ﻣﺰاﯾﺎي ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ از اﻋﻀﺎی ﻫﯿأت ﻋﻠﻤﯽ ﻓﻨﺎور
#ﺟﻤﻌﺎً ﻣﺒﻠﻎ 100 ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن ﭘﮋوﻫﺎﻧﻪ آﻣﻮزﺷﯽ و ﻣﻬﺎرت اﻓﺰاﯾﯽ ﺑﺮاي ﺑﺮﮔﺰﯾﺪﮔﺎن روﯾﺪاد در ﺣﻮزهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﻣﺪت یک سال

هسته‌های پژوهشی
# ﻟﻮح ﺗﻘﺪﯾﺮ
# ﯾﮏ ﺳﺎل اﺳﺘﻘﺮار راﯾﮕﺎن در ﻣﺮاﮐﺰ رﺷﺪ واﺣﺪ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ در ﺻﻮرت ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻫﺴﺘﻪ ﻓﻨﺎور
# ﺟﻤﻌﺎً ﻣﺒﻠﻎ 120 ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن ﭘﮋوﻫﺎﻧﻪ ﻏﯿﺮﻧﻘﺪی اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﺪﻣﺎت آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ و ﮐﺎرﮔﺎﻫﯽ ﺑﺮاي ﺑﺮﮔﺰﯾﺪﮔﺎن روﯾﺪاد در ﺣﻮزه‌ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﻣﺪت یک سال
# ﺗﺴﻬﯿﻞ در ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪن ﻫﺴﺘﻪ ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﭘﮋوﻫﺸﯽ
# ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪي از ﻣﺰاﯾﺎي ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ از اﻋﻀﺎی ﻫﯿﺎت ﻋﻠﻤﯽ ﻓﻨﺎور
# ﺟﻤﻌﺎً ﻣﺒﻠﻎ 100 ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن ﭘﮋوﻫﺎﻧﻪ آﻣﻮزﺷﯽ و ﻣﻬﺎرت اﻓﺰاﯾﯽ ﺑﺮاي ﺑﺮﮔﺰﯾﺪﮔﺎن روﯾﺪاد در ﺣﻮزهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﻣﺪت یک سال
ﻫﺴﺘﻪﻫﺎی آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ/ﮐﺎرﮔﺎﻫﯽ
# ﻟﻮح ﺗﻘﺪﯾﺮ
# اﻓﺰاﯾﺶ دوﺑﺮاﺑﺮي ﺳﻬﻢ اراﯾﻪ دﻫﻨﺪه ﺧﺪﻣﺎت ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه در آﺋﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﯾﯽ ﻣﺮاﮐﺰ ﺧﺪﻣﺎت و ﺷﺒﮑﻪ‌ﻫﺎی آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎره 24020 ﻣﻮرخ 1398/4/30 ﺑﻪ ﻣﺪت ﯾﮏ ﺳﺎل
# ﺟﻤﻌﺎً ﻣﺒﻠﻎ 100 ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن ﭘﮋوﻫﺎﻧﻪ آﻣﻮزﺷﯽ و ﻣﻬﺎرت اﻓﺰاﯾﯽ ﺑﺮاي ﺑﺮﮔﺰﯾﺪﮔﺎن روﯾﺪاد در ﺣﻮزهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﻣﺪت یک سال
زیرساخت
# ﻟﻮح ﺗﻘﺪﯾﺮ
# ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻣﺸﺎوره ﺟﻬﺖ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪن ﺑﻪ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﻣﺮﺟﻊ
# ﺟﻤﻌﺎً ﻣﺒﻠﻎ 400 ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮐﺎﻟﯿﺒﺮاﺳﯿﻮن ﺗﺠﻬﯿﺰات در ﺣﻮزه ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﻣﺪت ﯾﮏ ﺳﺎل
اﯾﺪهﻫﺎ و اﺳﺘﺎرت‌آپﻫﺎ
# ﻟﻮح ﺗﻘﺪﯾﺮ
# ﯾﮏ ﺳﺎل اﺳﺘﻘﺮار راﯾﮕﺎن در ﻣﺮﮐﺰ رﺷﺪ واﺣﺪ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ در ﺻﻮرت ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻫﺴﺘﻪ ﻓﻨﺎور
# جمعاً ﻣﺒﻠﻎ 240 ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن ﭘﮋوﻫﺎﻧﻪ ﻏﯿﺮﻧﻘﺪی اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﺪﻣﺎت آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ و ﮐﺎرﮔﺎﻫﯽ ﺑﺮاي ﺑﺮﮔﺰﯾﺪﮔﺎن روﯾﺪاد در حوزهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﻣﺪت یک سال
صنایع خلاق
# ﻟﻮح ﺗﻘﺪﯾﺮ
# ﯾﮏ سال اﺳﺘﻘﺮار راﯾﮕﺎن در ﻣﺮﮐﺰ رﺷﺪ واﺣﺪ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ در ﺻﻮرت تشکیل ﻫﺴﺘﻪ ﻓﻨﺎور
# جمعاْ ﻣﺒﻠﻎ 120 ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن ﭘﮋوﻫﺎﻧﻪ ﻏﯿﺮﻧﻘﺪي اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﺪﻣﺎت آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ و ﮐﺎرﮔﺎﻫﯽ ﺑﺮای ﺑﺮﮔﺰﯾﺪﮔﺎن روﯾﺪاد در حوزه‌های ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﻣﺪت یک سال
# ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪي از ﻣﺰاﯾﺎی ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ از داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن و داﻧﺶآﻣﻮﺧﺘﮕﺎن ﻓﻨﺎور
شرکت‌های فناور
# ﻟﻮح ﺗﻘﺪﯾﺮ
# ﯾﮏ سال اﺳﺘﻘﺮار راﯾﮕﺎن در ﻣﺮاﮐﺰ رﺷﺪ واﺣﺪ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ
# ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺒﻠﻎ 5 ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﺗﺴﻬﯿﻼت ﻧﻘﺪي از ﺳﻮی ﺻﻨﺪوق ﭘﮋو ﺶ و ﻓﻨﺎوری داﻧﺸﮕﺎه ﺑﻪ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪﮔﺎن ﺣﻮزهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ
# معرفی ﺑﻪ ﺳﺮاي ﻧﻮآوری واﺣﺪ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ در ﺻﻮرت اﺗﻤﺎم دوره رﺷﺪ
# معرفی ﺑﻪ ﭘﺎرك ﻋﻠﻢ و ﻓﻨﺎوري داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ ﺟﻬﺖ اﺳﺘﻘﺮار، در ﺻﻮرت اﺣﺮاز ﺷﺮاﯾﻂ
# ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪی از ﻣﺰاﯾﺎی ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ از اﻋﻀﺎی ﻫﯿأت ﻋﻠﻤﯽ ﻓﻨﺎور
در این رویداد تجهیزات، محصولات، دستاوردها و فعالیت‌های حوزه فناوری و نوآوری دانشگاه آزاد اسلامی در سطح ملی و در قالب رویداد ملی گام دوم دانشگاه آزاد اسلامی و با شعار 1000 گروه پژوهشی و زیرساخت، 1000 ایده و استارت‌آپ و 1000 شرکت فناور و خلاق در معرض بازدید تمامی اهالی زیست بوم فناوری کشور، مسئولین و نهادهای دولتی، غیر دولتی و بخش خصوصی قرار می‌گیرد.